Appelez-nous: +972 (0)3-5020647

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז פתוחה

תהליך קבלת התלמידים

 

1. טופס בקשה לרישום (למלא)

2. צילום תעודות תשע"ה (גם  תשע"ו)

3. מכתב מוטיבציה של התלמיד

4. תמונת פספורט

5. צילום ספח ת"ז של ההורים שבו מופיעים פרטי התלמיד.

6.במקרה שהתלמיד עבר אבחון יש להביא את התוצאות

בהצלחה לכולם!!!

הורדת טופס הרשמה

לחץ להורדת טופס הרשמה

Notre établissement :